Introduction:

For diagnostic & treatment purpose Amlapitta is divided in to following types

 • According to direction:- Urdhvaga and Adhoga
 • According to duration:- Nava and Jeern`a
 • According to Dosha:-
 • Kaphapittaja
 • Vaataanubandhi
 • Kaphaanubandhi
 • Vaatakaphaanubandhi

 

Saamaanya Chikitsaa:

 • Vamana –>  Mridu Virechana Snehana  –> Snigdha Anuvaasana
 • Paachana
 • Tikta Rasa Pradhaana Dravya
 • Kaphapittaghna

 

Aavasthika Chikitsaa:

 • Urdhvaga: Vamana –>  Nirooha basti
 • Adhoga: Virechana  –> Nirooha basti
 • Jeern`a: Considering Dosha Status Aasthaapana Basti
 • Amlapitta + Daaha :- S`hodhana  –> Aushadha
 • Vamana, Virechana Pas`hchaat Anupas`haya: Raktamokshan`a + S`heeta Dravya Lepa

 

Pathya:

 • Rasa – Tikta
 • Dhaanya – Yava, Godhooma, Puraan`a Raktashaalee
 • S`haaka – Vetaagra, Karkot`aka, Kaaravellaka, Kadalee Pushpa, Vaastooka, Pat`ola, Hilamochikaa
 • S`himbee Mudga, Haren`u
 • Maamsa – Jaangala Maamsarasa
 • Drava S`hrita S`heeta Jala
 • Phala – Daad`ima, Aamalakee, Kooshmaan`d`a
 • Other – Madhu, Nirooha Basti, Yava, S`harkaraa, Madhu, Kaphapittanaas`haka, Mudga Yoosha

 

Apathya:

 • Rasa – Amla, Lavan`a, Kat`u
 • Gun`a – Guru
 • Dhaanya – Tila, Maasha, Kulattha, Nava Dhaanya
 • Dugdha – Ajaa Dugdha, Dadhi
 • Drava – Dhaanyaamla, Madhu, Madya
 • Other – Viruddhaanna, Vamanavegaavarodha, Chintaa, Divasvaapa, Jaagaran`a, Talita Padaartha

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here