കര്‍ക്കിടക മാസത്തെകുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം ഔഷധ കഞ്ഞി, പഞ്ചകര്‍മ്മ സുഖചികിത്സാ

0
കര്‍ക്കിടക മാസത്തെകുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം ഔഷധ കഞ്ഞി, പഞ്ചകര്‍മ്മ സുഖചികിത്സാ കര്‍ക്കിടക മാസത്തെകുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം ഔഷധ കഞ്ഞി, പഞ്ചകര്‍മ്മ സുഖചികിത്സാ ആയുര്‍വേദ പ്രകാരം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുവും പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്‍ കൊണ്ട് നിര്‍മ്മിച്ചവ ആകുന്നു . അതില്‍...

Low Sperm Count Oligospermia Ayurvedic Treatment

0
Low Sperm Count - Oligospermia Ayurvedic Treatment   Low Sperm Count - Oligospermia Ayurvedic Treatment Terms oligospermia and oligozoospermia or Low Sperm Count refer to semen with...

Popular

KHADIRA – Acacia catechu – Ayurvedic Herb

2
KHADIRA - Acacia catechu - Ayurvedic Herb       According to Rgveda, khadira is one of the important trees both of rituals and medicinal usage. It is...

Medicinal Plants

Yoga

Halasana

Bhujangasana

Sarvangasana

Mayurasana

Matsyendrasana

Ayurvedic Disease Treatments

Connect

1,847FansLike
526FollowersFollow
11SubscribersSubscribe
[vc_wp_categories]

Ayurveda

 

Ayurveda (आयुर्वेद) means Knowledge of Life. It is a well developed science of life. It Includes Regimens, Medicines, Karmas, which are needed for healthy life in this world.

Ayurveda is a system that helps to maintain the health of an healthy individual and also cures the illness of unhealthy. Modern lifestyle is prone to different health problems, the symptomatic treatment of modern science does not have answer for various illness related to body as well as mind. Here Ayurveda provides better solution for all kind of health problems. The Main aim of Ayurveda is to maintain the health of a healthy individual as well as to cure the unhealthy person. Body, Mind, Soul are considered before diagnosing a disease. In all aspects equilibrium is maintained. This makes Ayurveda different from other medical sciences. This is the only science which explains regarding mind, soul, and their relation to the body and how they are causing various diseases and discomfort due to the changes occurs in the equilibrium. We lost many of the texts, references of this beautiful science during various invasions in India. Later scholars collected the remaining that too scattered references and made available for the betterment of man kind as before. Many drugs and formulations which are told in classics are still unknown to us, proper research can produce more wonders in the medical field. You can find information regarding Ayurvedic treatments like panchakarma, shirodhara etc and Basic principles like doshas, malas, dhatus, agini here. We also included detailed collection of Ayurvedic Medicines or Herbs. The Doshas Vata, Pita, Kapha are the basics of Ayurveda, If you are new to ayurveda we suggest to read from there. If have any doubts you can ask us through comments or emails. Here Liveayurvedalife helps you to understand and follow Ayurveda better.

Follow Ayurveda Life and Lead Healthy Life.

AYURVEDA IS NOT ONLY FOR CURE. IT IS ALSO MEANT FOR MAINTAIN HEALTH AND TO LEAD HEALTHY LIFE