Home Blog

കര്‍ക്കിടക മാസത്തെകുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം ഔഷധ കഞ്ഞി, പഞ്ചകര്‍മ്മ സുഖചികിത്സാ

കര്‍ക്കിടക മാസത്തെകുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം ഔഷധ കഞ്ഞി, പഞ്ചകര്‍മ്മ സുഖചികിത്സാ

കര്‍ക്കിടക മാസത്തെകുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം ഔഷധ കഞ്ഞി, പഞ്ചകര്‍മ്മ സുഖചികിത്സാ

ആയുര്‍വേദ പ്രകാരം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുവും പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്‍ കൊണ്ട് നിര്‍മ്മിച്ചവ ആകുന്നു . അതില്‍ നമ്മുടെ ശരീരവും ഉള്‍പ്പെടും. നമ്മുടെ ശരീരത്തില്‍ പ്രധാനമായും മൂന്ന് ദോഷങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. ഇവയുടെ പേര് ത്രി ദോഷം എന്ന് ആണെങ്കിലും ഇവ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമാണ്. എന്നാല്‍ ഒരു ആനുപാതത്തില്‍  നിന്നും ഇവയുടെ അളവ് കൂടിയാലോ കുറഞ്ഞാലോ അത് നമ്മള്‍ക്ക് അസുഖം ഉണ്ടാക്കും. കുറച്ചു കൂടി വിശദമായി പറഞ്ഞാല്‍ ഈ ത്രി ദോഷങ്ങളായ വാത, പിത്ത, കഫാ എന്നിവ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ആവശ്യമായ പല പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കൃത്യമായി നടക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നവ ആണ്. അപ്പോള്‍ അവയുടെ അളവ് അധികം ആയാല്‍ ഇതിന്‍റെ അതിപ്രവര്‍ത്തി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളും, കുറഞ്ഞാല്‍ തന്മൂലം അത്തരം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ശരിയായിട്ട് നടക്കാത്തത് കാരണവും അസുഖങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നു.

പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്‍ ഭൂമി, ആകാശം, തീ, വായു, ജലം എന്നിവയാണ് . ആയുര്‍വേദത്തില്‍ 6 ഋതുകളെ പറ്റിയും പറയുന്നു . 2 മാസങ്ങള്‍ ചേരുന്നത് ആണ് ഒരു ഋതു . ശിശിര, വസന്ത, ഗ്രീഷ്മ, വര്‍ഷ, ശരത്ത്, ഹേമന്ത എന്നിവയാണ് 6 ഋതുക്കള്‍ .

നമ്മുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഓരോ മാസവും പ്രകൃതിയില്‍ കാലാവസ്ഥ  ഉള്‍പ്പടെ ഉള്ള  മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭാവിയ്ക്കാറുണ്ട് . നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രകൃതിയും മനുഷ്യ ശരീരവും ഉണ്ടാക്കിയത് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്‍ കൊണ്ട് ആണല്ലോ, ആയതിനാല്‍ നമ്മുടെ ശരീരത്തില്‍ ഓരോ മാസങ്ങളിലും ഓരോ ഋതുകളിലും പ്രകൃതിയെ പോലെ മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭാവിയ്ക്കാരുണ്ട്.

ഓരോ ഋതുക്കളിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ത്രി ദോഷങ്ങള്‍ ആയ  വാത, പിത്ത, കഫാ സന്തുലിതമായ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം സംഭവിയ്ക്കുന്നു . മുന്‍പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവയുടെ സന്തുലിതമായ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടായാല്‍ അത് ശരീരത്തില്‍ രോഗങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കും .

ശരീരത്തിലെ ത്രി ദോഷങ്ങളുടെ അളവ് നിയന്ത്രിയ്കക്കുന്നതിനായി 2 രീതികള്‍ ഉണ്ട് . ഒന്ന് ശമന ചികിത്സ ഇവിടെ നമ്മള്‍ ദോഷങ്ങളെ മരുന്നുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ശമിപ്പിച്ചു അവയുടെ പൂര്‍വ അവസ്ഥയിലേയ്ക്ക് കൊണ്ട് എത്തിയ്ക്കുന്നു . രണ്ട് ശോധന ചികിത്സ ഇവിടെ നമ്മള്‍ അളവില്‍  കൂടിയ ദോഷങ്ങളെ ശരീരത്തില്‍ നിന്നും പപഞ്ചാകര്‍മ്മ  ചികിത്സ  ഉപയോഗിച്ച് ശരീരത്തില്‍ നിന്നും പുറത്താക്കുന്നു അത് വഴി ദോഷങ്ങളുടെ സന്തുലിതമായ അവസ്ഥയെ  തിരിച്ച് എത്തിയ്ക്കുന്നു .

കര്‍ക്കടക മാസം എന്നത് ഗ്രീഷ്മ ഋതുവിലെ അവസാന ഭാഗമായ ആശാട മാസവും വര്‍ഷ  ഋതുവിന്‍റെ  തുടക്കമായ ശ്രവണം മാസവും ചേര്‍ന്നത്‌ ആണ് . ഈ സമയത്ത് പഞ്ചകര്‍മ്മ സുഖചികിത്സ നടത്തുന്നതിന് പിന്നില്‍ ഉള്ള ലക്‌ഷ്യം നമ്മള്‍ അളവില്‍  കൂടിയ ദോഷങ്ങളെ ശരീരത്തില്‍ നിന്നുംപുറത്താക്കി അത് വഴി ദോഷങ്ങളുടെ സന്തുലിതമായ അവസ്ഥയെ  തിരിച്ച് എത്തിയ്ക്കുക എന്നത് തന്നെ.

 

പഞ്ചകര്‍മ്മ ചികിത്സ തുടങ്ങുനതിന് മുന്‍പായി അഭ്യംഗം, സ്വേദനം എന്നി കര്‍മ്മങ്ങള്‍ ചെയ്യണ്ണം. വര്‍ദ്ധിച്ചു സ്വസ്ഥാനം വിട്ട് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളില്‍ പോയ ദോഷങ്ങളെ അവിടെ നിന്നും തിരിച്ച് കോഷ്ടത്തില്‍ എത്തിയ്ക്കാന്‍ ഇതു സഹായിക്കും. ഈ കര്‍മ്മങ്ങള്‍ ചെയ്ത ശേഷം വമനം , വിരേചനം, ബസ്തി , നസ്യ , രക്ത മോക്ഷണം എന്നീ പഞ്ചാകര്‍മ്മങ്ങള്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ് . ഇതില്‍ വമനം ഛര്‍ദിപ്പിച്ചു  ദോഷങ്ങളെ ശരീരത്തിന്‍റെ  ഉര്‍ധ്വഭാഗത്തിലൂടെ പുറത്താക്കുന്ന രീതിയും. വിരേചനം വിരേച്ചിപ്പിച്ചു അധോഭാഗങ്ങളിലൂടെ ദോഷങ്ങളെ പുരതാക്കുന്ന രീതിയും ആണ്. ശരീരത്തിന്റെ ദുര്‍മേദസ് അകറ്റുന്നതിനും പേശികളുടെയും ഞരമ്പുകളുടെയും പുഷ്ടിയ്ക്കും ശരിയായ രക്തചംക്രമണത്തിനും കര്‍ക്കിടക സുഖ ചികിത്സ സഹായകമാകും .

ആഹാരം, വിഹാരം, ഔഷധം എന്ന് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങള്‍ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ദോഷങ്ങളെ നിയന്ത്രിയ്ക്കാനുള്ള  കഴിവുണ്ട് . അത് കൊണ്ട്  തനെയാണ്‌ കര്‍ക്കിടക മാസത്തിലെ ഔഷധ കഞ്ഞിയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം ഉണ്ട്. മുക്കുറ്റി, കൃഷ്ണക്രാന്തി, പൂവാംകുറുന്തല്‍, മുയല്‍ച്ചെവിയന്‍, നിലംപാല, നിലപ്പന, വള്ളിയുഴിഞ്ഞ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഇരുപത്തിയെട്ടില്‍പ്പരം ഔഷധച്ചെടികള്‍ സമൂഹലം അരച്ചെടുത്ത നീരില്‍ പച്ചരി തിളപ്പിച്ച് തേങ്ങാപ്പാലും ജീരകവും ഇന്തുപ്പും ചേര്‍ത്ത് ആണ് ഔഷധ കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കുനത് . ഉലുവാകഞ്ഞിയും, കുറുന്തോട്ടിവേര്, ജീരകം, പഴുക്കപ്ലാവിലഞെട്ട് ഇവആട്ടിന്‍പാല്‍ ചേര്‍ത്ത് തിളപ്പിച്ച് ഞവരഅരിയില്‍ കഞ്ഞി വച്ച്  കുടിയ്ക്കുനതും സര്‍വ്വരോഗശമനത്തിനും പോഷകശോഷണത്തിനും ജീവനഷ്ടത്തിനും പരിഹാരമാണ്.

കൊടിയാഴ്ചകളായ ചൊവ്വ, വെള്ളി, ഞായര്‍ ദിവസങ്ങളില്‍ ഇലക്കറി കഴിയ്യ്ക്കുന്നതും ഉത്തമമാണ്. താള്, തകര, പയറ്, ഉഴുന്ന്, മത്തന്‍, കുമ്പളം, ചീര, തഴുതാമ, തുടിപ്പന്‍, പൊന്നാരിയില എന്നിങ്ങനെ പത്തിലക്കറികള്‍ കര്‍ക്കിടകത്തില്‍ ജീവകനഷ്ടം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഉത്തമമാകുന്നു. എന്നാല്‍ മുരിങ്ങയില കര്‍ക്കിടകത്തില്‍ നിഷിദ്ധമാണ്. പത്തിലയുടെ ഗുണവും നല്‍കുന്ന താള് അതിവിശേഷമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.

 

പണ്ടത്തെ തലമുറയിലെ  സ്ത്രീകള്‍  കര്‍ക്കിടക മാസത്തില്‍  കുളി കഴിഞ്ഞ് വന്നാല്‍ ദശപുഷ്പം ചൂടുന്നത് പതിവായിരുന്നു . കൃഷ്ണക്രാന്തി, കറുക, മുയല്‍ച്ചെവിയന്‍, തിരുതാളി, ചെറൂള, നിലപ്പന, കയ്യോന്നി, പൂവാംകുറുന്തല്‍, മുക്കുറ്റി, വള്ളിയുഴിഞ്ഞ എന്നിങ്ങനെ പത്ത് ഔഷധപുഷ്പങ്ങള്‍ ഓരോന്നും ഓരോ ദിവസവും എന്നാണ് കണക്ക്. മാത്രമല്ല കര്‍ക്കിടക മാസത്തിലെ അവസാന ദിവസം ഗൃഹത്തിലെ അഴുക്കും പൊടിയും ചിലന്തിവലകളുമെല്ലാം അടിച്ചു തൂത്തുവാരി പടിക്കുപുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിക്കളഞ്ഞ് ചാണകവെള്ളവും മഞ്ഞള്‍ അരച്ചതും ചേര്‍ത്തിളക്കി ഗൃഹവും പരിസരവും തളിച്ച് ശുദ്ധിവരുത്തും.

Low Sperm Count Oligospermia Ayurvedic Treatment

Low Sperm Count – Oligospermia Ayurvedic Treatment

 

Low Sperm Count – Oligospermia Ayurvedic Treatment

Terms oligospermia and oligozoospermia or Low Sperm Count refer to semen with a low concentration of sperm

WHO Classifies: Oligospermia or less Sperm Count as:-

 • Mild: concentrations 10 million – 15 million sperm/mL
 • Moderate: concentrations 5 million – 10 million sperm/mL
 • Severe: concentrations less than 5 million sperm/mL

It is a common false belief that sperm health is only dependent on its number. However, the anatomy of the sperm is also an important determinant of its health and its ability to fertilize a female egg. Sperm has to make a long and tedious journey to a woman’s cervix, and through there it has to reach into the Fallopian tubes, So infertility depends on sperm motility too.

The motility of sperm are divided into four different grades:

 • Grade a: Sperm with progressive motility. These are the strongest and swim fast in a straight line. Sometimes it is also denoted motility IV.
 • Grade b: (non-linear motility): These also move forward but tend to travel in a curved or crooked motion. Sometimes also denoted motility III.
 • Grade c: These have non-progressive motility because they do not move forward despite the fact that they move their tails. Sometimes also denoted motility II.
 • Grade d: These are immotile and fail to move at all. Sometimes also denoted motility I.
 • at least 75 per cent of the spermatozoa should be alive (it is normal for up to 25 per cent to be dead).
 • at least 30 per cent of the spermatozoa should be of normal shape and form.
 • at least 25 per cent of the spermatozoa should be swimming with rapid forward movement.
 • at least 50 per cent of the spermatozoa should be swimming forward, even if only sluggishly.

Causes of Less Sperm count are:-

HEALTH AND LIFESTYLE RELATED CAUSES:

 1. Drugs and Medications including androgens.
 2. Alcohol abuse
 3. Cigarette smoking
 4. Weight issues
 5. Psychological or Mind Related Issues
 6. Over exertion physically and mentally
 7. Anabolic steroid use
 8. Zinc deficiency

Pre-testicular factors like:- Hypogonadism

Testicular factors:-

 • Age
 • Neoplasm
 • Cryptorchidism
 • Hydrocele
 • Varicocele
 • Trauma
 • Mumps
 • Malaria

Post-testicular causes

 • Vas deferens obstruction
 • Infection
 • Ejaculatory duct obstruction

Other Daily Routines like:-

Wearing Tight underpants, bathing in very hot water, sitting for long hours, over weight in which fat layers sag on testicles reduce sperm count

Very frequent semen ejaculation also lead to lowered sperm count and man may become effectively infertile. Hence maintaining a gap of 3 days between two consecutive ejaculations keeps a man more fertile.

 

Infections present in prostate gland.

Malformed genital organs.

 • According to Ayurveda Oligospermia or less Sperm Count is caused by aggravation of Vata and Pitta Dosha.
 • Vata Dosha afflicts the channels through which Spem should pass.
 • According to Ayurveda Shukra dhatu (semen) is similar to purified butter. when there is Pitta (fire) aggravation in the body. Aggravated Pitta travels into the channels carrying semen, causing semen to decrease in consistency(thinning) and destructs the sperm.

Ayurvedic Treatment for Oligospermia or low Sperm Count:-

In case of Varicocele etc there will be excess temparature of testicles which will not allow proper growth of sperm and other type of Obstructions cause block Sperm pathway

This Should be treated first using:-

Kashaya Prepared using drugs like:- Punnarnava, Chithraka, Abhaya, Pippali, Chiruvilwa, Nagara, Saindhava

Kashaya Prepared using drugs like:- Kashaya prepared with drugs like:- Rasna, Eranda, Vacha, Guduchi, Sahachara, Chavya, Musta, Bharangi, Ajamoda, Duralabha, Yavana, Vidanga, Karkkkataka Srngi, Sunthi, Bala, Murva, Katurohini, Ativisha, Triphala, Pippali, Yava Kshara, Rakta Chandana, Aragwada, Katukaphala, Indrayava.

Gulika Prepared Using drugs like:- Karpoora, Vacha, Mustha, Bhunimba, Guduchi, Devadaru, Haridra, Ativisha, Darvi, Pippali moola, Chithraka, Dhanyaka, Triphala, Chavya, Vidanga,  Gaja Pippali, Trikatu, Makshika Bhasma, Yava Kshara, Sarji Kshara, Vida Lavana, Trvrt, Danti, Tejapatra, Twak, Ela, Vamshalochana, Loha Bhasma, Shilajathu

Purgation Using Taila Preparation

Gulam Prepared using:- Vidanga, Pippali moola, Triphala, Dhanyaka, Chithraka, Maricha, Indrayava, Ajaji, Deepyaka, Pancha Lavana, Trivrt Choorna, Dhathri Phala Swarasa. It can remove Mala sanga and at the same time it will enhance sperm production.

Arishta prepared with drugs like :- Chitraka, Pushkaramoola, Lodhra, Guduchi, Dhatri, Duralabha, Khadira, Asana, Pathya, Kushta, Manjishta, Dashamoola, Devadaru, Vidanga, Madhuka, Bharangi, Kapitha, Vibheethaka, Punarnnava, Chavya, Mamsi, Priyangu, Sariba, Krishna Jeeraka, Trivrt, Rasna, Pippali, Sati, Haridra, Shatapushpa, Shatahwa, Pathmaka, Nagakesara, Mustha, Yava, Srngi, Chandana, Jatiphala. Can alter the Sperm quality and consistency.

 

For Ayurvedic Treatments You Can Use Our Consultation Portal

 

Premature Ejaculation of Sperm Treatment in Ayurveda

Premature Ejaculation of Sperm Treatment in Ayurveda

Premature Ejaculation of Sperm Treatment in Ayurveda

Premature Ejaculation of Sperm or early ejaculation, rapid ejaculation, rapid climax, premature climax, and (historically) ejaculatio praecox –  refers to inability to last longer in sexual intercourse with your partner. Men’s typical ejaculatory latency is approximately 4–8 minutes. The opposite condition is delayed ejaculation. Men with premature ejaculation describe feeling that they have less control over ejaculating. This occurs when a man experiences orgasm and expels semen soon after sexual activity and with minimal penile stimulation.

Sex for humans is an expression of love, a sharing of intimacy, a form of communication, and often we feel it is an expression of our manhood or womanhood. However, it appears natural for a man to move toward vaginal intercourse, thrust upon penetration, and ejaculate quickly. The cause of PE could be temporary depression, stress, anxiety, a history of sexual repression, or a lack of emotional bonding between the partners. Physical disease can also be the reason, such as a swollen prostate gland (prostatitis), diabetes, sexually transmitted diseases, or cardiovascular disease.

 • Biological and psychological factors can also play a role in causing premature ejaculation.

Psychological Factors

 • Anxiety about intercourse,
 • Being in a situation in which you hurry towards a climax,
 • Cultural guilt related to sexual pleasure,
 • Erectile dysfunction,
 • Problems or lack of understanding between you and your partner,

Biological Factors

 • Hormonal problems with the thyroid gland or abnormal levels of sexual hormones in the body,
 • Problems with neurotransmitters in the brain, which therefore fail to carry right signals to the pleasure centers of the brain,
 • Problems with the reflex mechanism of your ejaculatory system,
 • Infection in the urethra or prostate,
 • Heredity, and
 • Damage to the nervous or sensory system due to either surgery or trauma.
 • Some medications impair the reflex activity of your sexual organs. This means that while you are on these medications, you may have no control over your ejaculations.
 • According to Ayurveda Premature ejaculation is caused by aggravation of Vata and Pitta Dosha.
 • These aggravated doshas cause hyperactivity of muscles in the male organ, thus increasing sensitivity to vibration
 • Vata is characterized by its qualities of quickness and heightened sensitivity to the sense of touch. This gives a predisposition towards quicker ejaculation.
 • According to Ayurveda Shukra dhatu (semen) is similar to purified butter. when there is Pitta (fire) aggravation in the body.
 • Aggravated Pitta travels into the channels carrying semen, causing semen to decrease in consistency(thinning), and thus it gets ejaculated before sufficient erection. Just as purified butter melts in the presence of heat. Thus semen loses its consistency

Ayurvedic Treatment for Premature Ejaculation of Sperm:-

Ayurvedic treatment of premature ejaculation is mainly aimed at 3 thrings:-

 • Pacifying the Vitiated Apana Vata
 • Treating the Vitiated Pitta
 • Providing medicines which can alter the sperm quality and and act as an aphrodisiac.
 • Providing Medicines with Sthambana action

Internally

Arishta prepared with drugs like :- Chitraka, Pushkaramoola, Lodhra, Guduchi, Dhatri, Duralabha, Khadira, Asana, Pathya, Kushta, Manjishta, Dashamoola, Devadaru, Vidanga, Madhuka, Bharangi, Kapitha, Vibheethaka, Punarnnava, Chavya, Mamsi, Priyangu, Sariba, Krishna Jeeraka, Trivrt, Rasna, Pippali, Sati, Haridra, Shatapushpa, Shatahwa, Pathmaka, Nagakesara, Mustha, Yava, Srngi, Chandana, Jatiphala. Can alter the Sperm quality and consitency

Kashaya prepared with drugs like:- Rasna, Eranda, Vacha, Guduchi, Sahachara, Chavya, Musta, Bharangi, Ajamoda, Duralabha, Yavana, Vidanga, Karkkkataka Srngi, Sunthi, Bala, Murva, Katurohini, Ativisha, Triphala, Pippali, Yava Kshara, Rakta Chandana, Aragwada, Katukaphala, Indrayava. Can alter the Sperm quality and consitency.

Asava Prepared with Drugs like- Usheera, Valaka, Musta, Gambhari, Padma, Priyangu, Padmaka, Lodhra, Manjishta, Pada, Tikta, Nyagrodha, Pippali, Parppata, Madhuka, Rasna, Patola, Kanchanara, Amra, Mocharasa, Dhataki, Draksha. Can act as Stambhana also Pacifies vitiated Pitta Dosha

Choorna Prepared with Drugs like:- Triphala, KanjanaKsheeri, Saptala, Neelini, Vacha, Trayanti, Hapusha, Tikta, Saindhava, Pippali. Can act as Stambhana also Pacifies vitiated Pitta Dosha

Choorna and Kashaya that can control Apana Vata Vitiation and other Aphrodisiac medicines should be in taken.

Proper Counselling etc to remove Psychological Problems

 • Avoid intake of pitta-aggravating foods like hot, penetrating, or excessively salty and spicy foods, as well as chilies, garlic, pickles, fermented and preserved foods.
 • Increase intake of foods that are sweet and have a cooling effect on the body, like milk, butter, purified butter, almonds, raisins, black gram, licorice and asparagus.

  For treatments please use our Consultation portal @ http://www.careayu.com

Dandruff Treatment in Ayurveda(Darunaka)

Dandruff Treatment in Ayurveda(Darunaka)

Dandruff Treatment in Ayurveda(Darunaka)

Dandruff is caused due to excess shedding of dead skin cells from the scalps due to vitiation of Vata and Kapha Dosha. Usually a small rate of flaking is normal as skin cells die but in Dandruff Some people  experience an unusually large amount of flaking.

Dandruff is extensively seen in people who are not habituated in applying oil over the head

Treatment:-

First and Foremost treatment includes application of medicated oil over head itself. One should apply oil in the head before taking head bath. After 45 one can take head bath but one should not remove this oil from head using soap or shampoo. The intention behind this is to retain a small sort of oil over head. Head wash using soap or shampoo should be done only once in 2 weeks.

The Oil recommended for this differs according to the condition:-

Medicated Oil recommended only for Dandruff should be medicated by adding drugs like Kushta, Mustha, Ela, Yashti, Durva, Dhurdhura, Durva, Guduchi, Kimshuka, Kera taila and Kera Ksheera.

Medicated Oil recommended for Dandruff associated with itching and skin disease should be medicated by adding drugs like Celastrus Paniculatus, Psoralea corylifolia, Wrightia tinctoria in Coconut oil base

Internally:-

Kashayam prepared using – Triphala, Katurohini, Vacha, Devadaru, Manjishta, Nisha, Guduchi, Nimba

For treatments please use our Consultation portal @ http://www.careayu.com

Breast Asymmetry and Breast Size Variations Ayurvedic Treatment

Breast Asymmetry and Breast size Variations Ayurvedic Treatment

Breast Asymmetry and Breast size Variations Ayurvedic Treatment

Breasts serves as the mammary gland, which produces and secretes milk and feeds infants. At the same time Female breasts can figure prominently in a woman’s perception of her body image and sexual attractiveness. Since it is a part of her secondary sexual characteristics.

After Puberty a problem faced by many are either small size of their Breasts, Breast Asymmetry or Variation in Breast Size. Here we discuss the available Ayurvedic treatment in both cases.

Breast Asymmetry:-

Normally there will be a Asymmetry between the size of two breast, Up to 25% of women’s breasts display a persistent, visible breast asymmetry. For about five- to ten percent of women their breasts are substantially different with Left Breast being a little bit bigger than that of the right one. This is due to the left breast’s proximity to the heart, a greater number of arteries and veins, and a protective layer of fat surrounding the heart located beneath it.

Other than this lump formation in Breast in case of Breast cancer can also cause Breast Asymmetry, So for Breast Asymmetry first of all we have to rule out any chances of Breast cancer(Lump) by a self Breast examination.

Treatment:-

Intake of Ghee prepared using medicinal plants like Punarnnava, Dashamoola, Payasa, Ashwagandha, Eranda Moola, Shathavari,Pippali, Pippali Moola, Saindhava, Yashti, Madhuka, Mrdhwika, Yavani, Nagara Darbha, Ikshu Moola, Potagala along with Eranda Taila, Ghee, Milk. This Ghee preparation can nourish the Breast

Intake of Asava prepared using Medicinal plants like Shunti, Maricha, Pippali, Lavanga, Twak, Ela, Lodhra, Maskshika Bhasma, Kumari, Loha Bhasma, Honey, Jaggery. This particular preparation can act in hormonal level

Massaging Breast which is smaller in size when compared with the other one using medicated Oil prepared by adding drugs like Priyangu Pushpa, Vacha, Katuka, Lajjalu, Rajani in Tila Taila(Sesame Oil), Goghrtha(Cow Ghee), Mahisha Grhrtha etc for 45 mins. This Taila preparation can nourish the breast externally.

Njavara Application over Breast:-

 

 • Bala mula (roots of Sida cordifolia) is taken and should be washed with sterile water thoroughly so as to remove the dirt, mud and dust from them
 • The roots should then be cut into small pieces
 • The roots should now be put in a vessel consisting of water
 • The contents are boiled until ¼ of the taken content should remain
 • The solid part is filtered out
 • This is Bala kashaya (decoction of bala)
 • Next day morning equal portion of milk is added to this Kashaya
 • In this mixture of Kashayam and milk, Shashtika Shali (Shashtika rice) or Njavara Rice is added
 • Once the rice is cooked properly and a mere solid thick consistency is obtained, it is grinded into soft mass.
 • This should be filtered, applied over the breast which is smaller in size when compared with the other one and kept as such by bandaging it with a cloth.

Small Size Breast: Ayurvedic Treatment for Breast Enlargement

Above mentioned Ghrtha Preparation(Ghee), Asava Preparation etc should be taken as internal medicines in this case too.

Since in this case Enlargement of both breast is needed, Oil Massage and application of Njavara pudding should be done on both the breast.

For treatments please use our Consultation portal @ http://www.careayu.com

 

 

 

Lakhu Dronapushpi (Impatiens minor linn)- Ayurveda Medicinal Plant

 Lakhudronapushpi Impatiens minor linn

Lakhudronapushpi Impatiens minor linn

SYNONYMS

 • Lakhudronapushpi
 • Vatikadrona

  VERNACULAR NAMES

English         :      Wild balsam

Hindi           :      Ban gulmendi

Malayalam   :      Kasitumba, cherutumba

SYSTEMIC CLASSIFICATION

Kingdom             :      Plantae

Phylum               :      Angiosperm

Class                   :      Magnoliopsida

Order                  :      Geraniales

Family                :      Balsaminaceae

Genus                 :      Impatiens

Species               :      minor

FAMILY CHARACTERS 

Balsaminaceae

Habit and leaf form: Herbs (generally with translucent stems, rarely almost shrubby); with watery juice. Plants more or less succulent. Annual, or perennial; with a basal aggregation of leaves, or with neither basal nor terminal aggregations of leaves. Helophytic, or mesophytic. Leaves medium-sized; alternate, or opposite, or whorled; when alternate, spiral; when whorled, 3 per whorl; flat; petiolate; non-sheathing; simple; epulvinate. Lamina entire; acicular to linear, or oblong to ovate; pinnately veined; cross-venulate. Leaves exstipulate (as generally interpreted), or stipulate. Stipules if detectable, represented by glands. Lamina margins entire, or crenate, or serrate.

Leaf anatomy: Hydathodes commonly present. Stomata present; anomocytic, or anisocytic. Hairs usually absent

The mesophyll containing calcium oxalate crystals. The mesophyll crystals raphides. Minor leaf veins with phloem transfer cells (Impatiens).

Stem anatomy:Nodes unilacunar. Primary vascular tissue comprising a ring of bundles. Secondary thickening absent. Xylem with vessels. Vessel end-walls simple. Sieve-tube plastids S-type.

Reproductive type, pollination: Plants hermaphrodite. Pollination entomophilous; mechanism conspicuously specialized (as regards the androecium/gynoecium relationship).

Inflorescence, floral, fruit and seed morphology:Flowers solitary, or aggregated in ‘inflorescences’; when aggregated, in cymes. The ultimate inflorescence unit (when flowers aggregated) cymose. Inflorescences or flowers axillary; small, sometimes umbelliform cymes, or the flowers solitary. Flowers bracteate; bracteolate, or ebracteolate; medium-sized; very irregular; zygomorphic; resupinate (often, the anterior organs appearing posterior and the large, spurred posterior sepal appearing anterior in the mature flower), or not resupinate. The floral irregularity involving the perianth and involving the androecium. Flowers basically 5 merous; cyclic; tetracyclic. Free hypanthium absent. Hypogynous disk absent.

Perianth with distinct calyx and corolla; 2 whorled; isomerous, or anisomerous; different in the two whorls. Calyx 5, or 3 (often coloured, the 208,8/10 morphologically anterior pair reduced or missing, the two laterals small and displaced forward to the anterior aspect of the flower, the posterior large and heavy); 1 whorled; polysepalous; unequal but not bilabiate; usually spurred (via the large member); not persistent (caducous); imbricate; with the median member posterior (before resupination).

Corolla 5 (but often simulating three by fusion of the lateral pairs to form two equally or unequally bilobed ‘petals’); 1 whorled; polypetalous (Hydrocera), or partially gamopetalous (Impatiens). 4 of the petals joined (the large, morphologically anterior member remaining distinct, the latero-posterior members joined to form two compound ‘petals’). The joined petals latero- posterior (before resupination). Corolla imbricate; unequal but not bilabiate.

Androecium :5. Androecial members free of the perianth; free of the gynoecium (but connate around it, forming a deciduous calyptra); markedly unequal; coherent (the short, broad filaments free below but connate above); 1 adelphous; 1 whorled. Androecium exclusively of fertile stamens. Stamens 5; isomerous with the perianth; oppositisepalous; alternating with the corolla members.

Anthers connivent, or cohering (around the top of the ovary); ultimately rupturing at the base, and lifted away as a calyptra by the elongating pistil; introrse; tetrasporangiate. Endothecium developing fibrous thickenings. Anther epidermis persistent. Microsporogenesis simultaneous. The initial microspore tetrads tetrahedral, or isobilateral. Anther wall initially with more than one middle layer. Tapetum glandular. Pollen grains aperturate; 3 aperturate, or 4–5 aperturate; colpate; 2-celled.

Gynoecium :5 carpelled. Carpels isomerous with the perianth. The pistil 5 celled. Gynoecium syncarpous; synstylovarious, or eu-syncarpous; superior. Ovary 5 locular. Gynoecium non-stylate (the stigma almost sessile), or stylate (the style very short). Styles 1; apical. Stigmas 1, or 5; wet type; non-papillate; Group IV type. Placentation axile. Ovules 2–3 per locule (Hydrocera), or 5–50 per locule (numerous, in Impatiens); funicled; pendulous; apotropous; with dorsal raphe; superposed (in one series); anatropous; bitegmic, or unitegmic (by fusion); tenuinucellate. Outer integument not contributing to the micropyle. Endothelium differentiated. Embryo-sac development Polygonum-type, or Allium-type. Polar nuclei fusing prior to fertilization. Antipodal cells formed; 3; not proliferating; ephemeral. Synergids pear-shaped. Endosperm formation cellular. Endosperm haustoria present; chalazal and micropylar (the latter much the stronger). Embryogeny onagrad.

Fruit: fleshy (Hydrocera), or non-fleshy (Impatiens); dehiscent, or indehiscent; a capsule (Impatiens), or a drupe (berry-like, in Hydrocera). Capsules of Impatiens loculicidal. Fruit of Impatiens elastically dehiscent. Seeds non-endospermic (or ‘scantily endospermic’, in Impatiens). Embryo well differentiated. Cotyledons 2 (expanded); plano-convex. Embryo achlorophyllous (1/2); straight.

Seedling:Germination phanerocotylar.

HABITAT

It is found in wet forest of western ghats,also grows naturally in waste lands throughout India, mainly in South-west India, Sri Lanka, Shimoga.

  MORPHOLOGY

Habit: Small  succulent annual herb grows usually during the rainy season ,growing to only 10-15 cm tall, with glassy stem.

Leaves: Oppositely arranged, elliptic or ovate-lanceolate leaves are 2-2.5 x 0.4-0.8 cm in size, and have distantly serrated margins with tiny glands in them. Leaf stalk is 0.2-1 cm long, often glandular

Flower: Flowers 6-8 mm long, pink or white, usually axillary, solitary. Flower stalks are 1 cm long.

Calyx: Sepals are 3, lateral ones 2-2.5 mm long, linear; spur 1-1.2 cm long.

Corolla: Petals 3, free, upper rounded ; wings large, obovate, entire.

Androecium: Stamens 5; isomerous with the perianth; oppositisepalous; alternating with the corolla.

Gynoecium: 5 carpelled. Carpels isomerous with the perianth.

Fruit: Pale green dehiscent capsules,containing small globose black seeds.

Seeds: Seeds 1 mm across, globose.

 Flowering:  September.

  CHEMICAL COMPOSITION

Crude methanolic extracts of Impatiens as well as its different fraction namely n-hexane (A), dichloromethane (B), ethyl acetate (C), n-butanol (D) and aqueous (E) were tested Invitro for their insecticidal, cytotoxic and phytotoxic activities. Only n-hexane (A) fraction showed moderate insecticidal activity while ethyl acetate (C), n-butanol (D) and aqueous (E) fractionsindicated low insecticidal activity. All fractions except n-butanol (D) indicated significant phytotoxicity. Cytotoxic results observed were also very low as compared to standard used and only dichloromethane (B) fraction showed cytotoxicity at higher dose while all other fractions as well as crude extract exhibited moderate to low activity in killing the tested brine shrimps.  

                                  PROPERTIES

 

Rasa                :               Kashaya

Guna               :               Guru, Snighda

Virya              :               Sheetha

Vipaka            :               Katu

                              PART USED

 • Whole plant

                                    KARMA

 • Pittahara
 • Kasahara
 • Swasahara

                       PRAYOGA

 • Inflammation
 • Burns
 • Scalds
 • Gonorrhea
 • Bacterial infections
 • Asthma
 • Cough
 • Bronchitis
 • Ulcer
 • Constipation
 • Arthritis
 • Urinary retention
 • Excessive exfoliation of skin

    PHAMACOTHERAPEUTIC USES

 • Impatiens for the impatience, irritability, and agitation often accompanying stress. This may sometimes result in muscle tension and pain
 • Phytotoxic activity: Phytotoxic activity was determined by using the modified protocol of Lemna minor (Ali et al., 2009). The medium was prepared by mixing various constituents in 100 ml distilled water and the pH was adjusted (5.5-6.5) by adding KOH solution. The medium was then autoclaved at 121°C for 15 minutes. The extracts dissolved in ethanol (20 mg/ml) served as stock solution. Nine sterilized flasks, three for

each concentration, were inoculated with 1000 μl, 100 μl and 10 μl of the stock solution for 500, 50 and 5 pm respectively. The solvent was allowed to evaporate overnight under sterile conditions. To each flask, medium (20 ml) and plants (10), each containing a rosette of three fronds of Lemna minor L., was added. All flasks were plugged with cotton and kept in the growth cabinet for 7 days

Connect With Us

1,847FansLike
25FollowersFollow
535FollowersFollow
11SubscribersSubscribe

We are creating a dedicated Group For Ayurveda Practitioners & Students For the Development of Ayurveda. For Empowering Ayurveda and Ayurveda Doctors. If you interested

Please mail your WhatsApp Number to [email protected] for joining

Aims

Develop & Refine Ayurveda
Integrate Technology
Access to Classes