Introduction –

S`hotha is swelling / edema / protuberance / raising (morbid intumescences M/W) on the skin, which is elevated compared to the normal level of skin.

 

Types of S`hotha

 

According to – Charaka

 

Sus`hruta Vaagbhat`a
1.    Vaataja S`hotha 1.    Vaataja S`hotha
 1. Vaataja S`hotha
2.    Pittaja S`hotha 2.    Pittaja S`hotha
 1. Pittaja S`hotha
3.    Kaphaja S`hotha 3.    Kaphaja S`hotha
 1. Kaphaja S`hotha
4.    DvandvajaS`hotha 4.    DvandvajaS`hotha
 1. DvandvajaS`hotha
5.    SaanipaatajaS`hotha 5.    SaanipaatajaS`hotha
 1. SaanipaatajaS`hotha
6.    Nija 6.    Vishaja S`hotha
 1. Nija
7.    Aagantuja 7.    Aamas`hayaSamutthaS`hotha
 1. Aagantuja
8.    Ekaangaja 8.    Pakvaas`haya Samuttha S`hotha
 1. Ekaangaja
9.    Sarvaangaja 9.   Varchasthaana Samuttha S`hotha
 1. Sarvaangaja
10.         Aagantuja S`hotha  
 1. Prithu,
   
 1. Unnata,
Charaka has namedS`hotha as per theS`thaana (place) like-

S`hirah S`hotha

S`haalooka

Bid`aalikaa

Taalu Vidradhi

Upajihvikaa

Adhijihvikaa

Upakus`ha

Danta Vidradhi

Galagan`d`a

Gan`d`amaalaa

Granthi

Alajee

Charma Nakhaantara Roga

Vidaarikaa

Visphot`aka

Kakshaa

Romaantikaa

Masoorikaa

Bradhna

Mootra Vriddhi

Medoja Vriddhi

Bhagandara

S`hleepada

Jaalaka Gardabha

 
 1. Grathita.

 

 

Saamaanya Chikitsaa –

Aabhyantara Upakrama

o       Siddha Yoga, Aahaara

Baahya Upakrama

o       Doshaanusaara S`hodhana

o       Vamana, Virechana

o       Aasthaapana Basti

o       Sthaanika Upanaaha

o       Raktamokshan`a

 

Treatment guidelines

 

Aamaja S`hotha Chikitsaa –

Langhana à Paachana Upakrama

 

Doshaja S`hotha S`hodhana Chikitsaa

 

S`hiorogata S`hotha – S`hirovirechana

 

Adhah S`hareeragata S`hotha – Virechana

 

Urdhva S`hareeragata S`hotha – Vamana

 

Snehanajanya S`hotha – Rookshan`a Chikitsaa

 

Rooksha Aahara Vihaarajanya S`hotha – Snehana Chikitsaa

 

Vaataja S`hotha 

Snehana, Svedana

Pradeha, Parisheka

 

Vaataja S`hotha Avasthaa Vibandha – Nirooha Basti

 

Aamas`haya Samuttha S`hotha – Vamana Chikitsaa

 

Pakvaas`haya Samuttha S`hotha – Virechana Chikitsaa

 

Varchasthaana Samuttha S`hotha – Basti Chikitsaa

 

Vis`hesha Chikitsaa:

 

Kaphaja S`hotha Chikitsaa

o      Aabhyantara Upakrama

Kaphaghna Yoga

o      Baahya Upakrama

Lepa, Pradeha

Parisheka

 

Vaataja S`hotha Chikitsaa

o      Aabhyantara Upakrama

Vaataghna Yoga- Siddha Sneha, Aahaara

o      Baahya Upakrama

Lepa

 

Pittaja S`hotha Chikitsaa

o      Aabhyantara Upakrama

Siddha Ghrita

o      Baahya Upakrama

Taila Mardana

Siddha Jala Snaana

Lepa, Pradeha

 

Kshataja S`hotha Chikitsaa

o      Raktamokshan`a

o      S`heeta Upakrama

o      Lepa, Parisheka

o      Ghrita Sevana

 

Saanipaataja S`hotha Chikitsaa

o      Aabhyantara Upakrama

o      Siddha Ghrita

 

Vishajanya S`hotha Chikitsaa-

Vishanaashaka Upakrama – Refer to Visha Roga.

 

S`hira S`hotha Chikitsaa-

o      S`hira S`hotha Aabhyantara

Langhana

Pragharshan`a

Kavala

o      S`hira S`hotha Baahya

Snehana, Svedana

Virechana

S`hirovirechana

Dhoomapaana

 

Gan`d`amaala S`hotha Chikitsaa –

o      Gan`d`maala S`hotha(Aabhyantara)

Langhana

Pragharshan`a

Kavala

o      Gan`d`maala S`hotha(Baahya)

Snehana, Svedana

Virechana

S`hirovirechana

Dhoomapaana

 

S`haalooka S`hotha Chikitsaa- Refer to Mukha Roga Chikitsaa.

 

Upajihvikaa S`hotha Chikitsaa- Refer to Mukha Roga Chikitsaa.

 

Adhijihvikaa S`hotha Chikitsaa- Refer to Mukha Roga Chikitsaa.

 

Upakus`ha S`hotha Chikitsaa- Refer to Mukha Roga Chikitsaa.

 

Danta Vidradhi S`hotha Chikitsaa- Refer to Mukha Roga Chikitsaa.

 

Galagan`d`a S`hotha Chikitsaa- Refer to Galagan`d`a Chikitsaa

 

Granthi S`hotha Chikitsaa- Refer to Granthi Chikitsaa.

 

Alajee S`hotha Chikitsaa- Refer to Kshudra Roga Chikitsaa.

 

Vidaarikaa S`hotha Chikitsaa- Refer to Kshudra Roga Chikitsaa.

 

Visphot`aka S`hotha Chikitsaa- Refer to Kshudra Roga Chikitsaa.

 

Kakshaa S`hotha Chikitsaa- Refer to Kshudra Roga Chikitsaa.

 

Romaantikaa S`hotha Chikitsaa- Similar Chikitsaa like Visarpa and Kushtha should be followed.

 

Masoorikaa S`hotha Chikitsaa- Similar Chikitsaa like Visarpa and Kushtha should be followed.

 

Mootra Vriddhi S`hotha Chikitsaa- Refer to Vriddhi Chikitsaa.

 

Medoja Vriddhi S`hotha Chikitsaa- Refer to Vriddhi Chikitsaa.

 

Bhagandara S`hotha Chikitsaa- Refer to Bhagandara Chikitsaa

 

S`hleepada S`hotha Chikitsaa- Refer to S`leepada Chikitsaa

 

Jaalaka Gardabha S`hotha Chikitsaa- Refer to Kshudra Roga Chikitsaa.

 

Bradhna Chikitsaa-

o      Abhyanga

o      Virechana

o      Nirooha Basti

o      Lepa à Pakva Avasthaa

o      Vran`akarma

 

 

Special Precautions

 

Pariharet (Parihaaran`eeya /Varjaneeya)

Following should be avoided by the person suffering with S`hotha

 1. Divaasvaapa
 2. Maithuna

 

Pathyaapathya

Pathya-

 • Rasa – Kat`u, Tikta
 • Gun`a Karma Deepana
 • Dhaanya – Jeern`a Shasht`eeka S`haalee, Yava
 • S`haaka – Nishpaava, Kat`hillaka,Rakta S`higru,Las`hoona, Kaaravellaka, Moolaka, Pat`ola, Aamalakee, Vetaagra, Sauvarchala, Chitraka, Nimba, Naravela, Vrintaaka, Kut`akee, Haridraa, Hareetakee, Bhallataka, Guggula, Grinjana, Vaayasee, Vetra
 • S`himbee – Mudga, Kulattha
 • Maamsa – Godhaa Maamsarasa, S`hallaka Maamsarasa, Kukkut`a Maamsarasa, S`hringee Maamsarasa, Maamsarasaand Pippalee
 • Dugdha – Godugdha, Usht`ra Dugdha, Takra, Jeern`a Ghrita,
 • Drava – Arisht`a, Madya, Aasava, Eran`d`a Taila, Go Mootra, Ajaa Mootra, Maahisha Mootra, Ushn`odaka, S`hunt`hee Siddha Jala
 • Kritaanna – Kulattha Yoosha, Mudga Yoosha, Tan`d`ulodaka, Yava and Godhooma Janita Padaartha
 • Other – Pippalee, Panchakola, Jeeraka, Trikat`u, Maanakanda, Madhu, Kastooree, S`hilaajatu, virechana, Vamana, Langhana, Svedana, Lepa, Parisheka

 

Apathya-

 • Rasa – Amla, Lavan`a
 • Gun`a/Karma – Guru, Vidaahee, Vijjala
 • S`haaka – S`hushka S`haaka
 • S`himbee – Tila
 • Maamsa – Graamya Maamsa, Aanoopa MaamsaS`hushka Maamsa
 • Dugdha – Dugdha, Dadhi,
 • Sneha – Ghrita, Taila, Vasaa
 • Kritaanna – Kris`haraa, Bharjita Saktu, Paisht`ika Padaartha, Tilakrita Anna
 • Other – Lavan`a, Madhu, Gud`a Padaartha, Adhyas`hana, Maithuna, Divaasvaapa, Vasaa, Asaatmya,Samas`hana, Navadhaanya, Mrid Bhakshan`a, Madya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here