Introduction:

Jvara affect body, senses, and mind also diminishes the intelligence, strength, complexion and enthusiasm of the sufferer and produces exhaustion, exertion and aversion to food. It should be treated considering its type, Avasthaa, causative factors and involved Dosha.

 

Contraindications:

Aahaara: Guru Anna, Kashaaya Rasa

Vihaara: Divaasvaapa, Snaana, Abhyanga, Maithuna, Krodha, Pravaata, Vyaayaama.

Kashaaya Rasa, Guru, Ushn`a should be avoided.

 

Saamanya Chikitsaa:

Nava Jvara :

Following treatment modalities should be suggested according to Avasthaa, Rugn`a Bala.

 1. Langhana
 2. Svedana
 3. Kaala
 4. Yavaagoo
 5. Tikta Rasa
 6. Kashaayapaana

 

 

 1. Langhana

Langhana is the first treatment in Nava Jvara, however Langhana should be advised considering Rugn`a Bala. Depleted Agni is not even capable to digest the medicine, hence, first Langhana should be advised.

 

Langhana types:

o       Upavaasa or Anas`hana type of Langhana is expected generally.

o       Vamana for Kaphapradhaana Avasthaa.

o       Charaka has described 10 types of Langhana.

 1. Vamana
 2. Virechana
 3. Basti
 4. Nasya
 5. Paachana
 6. Annavarjana
 7. Udakavarjana
 8. Vyaayaama
 9. Aatapasevana
 10. Maarutasevana

o       Hemaadri has added Raktamokshan`a and Deepana thus mentioned 12 types.

o       Langhana is indicated for seven days. While Haarita suggests one, three or seven days Langhana according to Dosha.

 

Effect of Langhana

Jvara is characterized by Aamas`hayastha Dosha, Agnidaurbalya, Saamataa and SrotovibandhaLanghana is best treatment in this condition. Effects of Langhana are as follows:

 • Doshakshaya
 • Agnivardhana
 • Laghutva
 • Kshudhaa Vardhana
 • Jvaranaas`ha
 • Ruchi
 • Aamapaachana
 • Bala (Utsaaha) Vardhana
 • Ojovriddhi

 

Contraindications of Langhana:

Though Langhana is primary treatment of Jvara, it is contraindicated in following Jvara types.

 • Kshayaja Jvara

Dhaatukshayaja Jvara

Raajyakshmaajanya Jvara

 • Vaataja Jvara
 • Bhayaja Jvara
 • Krodhaja Jvara
 • Kaamaja Jvara
 • S`hramaja Jvara

 

Vamana in Nava Jvara

Indications:

 • Kaphapraadhaanya
 • Utklisht`a Dosha
 • Aamaas`hayasthita Dosha
 • Vaamya Rugn`a

 

 1. Svedana

Svedana is indicated in Vaata Kaphaja Avasthaa. Effects of Svedana are:

 • Srotos`hodhaka
 • Laaghavakara
 • Svedakara

 

Indications of Svedana:

 • Vaata Kaphaja Jvara
 • Kaphaja Jvara
 • Vaataja Jvara
 • S`heetapoorvaka Jvara

 

 1. Kaala

For Doshapaachana and Agnivardhana, period of 8 days is required. This period should be decided as per signs and symptoms of Agni, Saamataa, Dosha Vriddhi etc. Diet or any other drug is indicated after this period.

 

 1. Yavaagoo

After Vamana (Langhita Rugn`aPaacahna Dravya siddha Yavaagoo should be given as diet. E.g. Pippalee Naagara Siddha Yavaagoo.

 

Aahaara of Jvara Rugn`a should be started with Man`d`a, Peyaa and then Yavaagoo. This should be given for Six days or up to Doshapaaka (Jvaramaardava).

 

Effects of Yavaagoo:

Yavaagoo is Laghu, Drava, Sara, Ushn`a. it is indicated for following reasons.

o       Agnivardhana

o       Vaatanulomaka

o       Mootraanulomaka

o       Pureeshanulomala

o       Doshaanulomaka

o       Svedana

o       Aamapaachana

o       Praan`a Dhaaran`a (Bala)

 

Contraindications of Yavagoo

Due to Ushn`a Gun`a Yavagoo is contraindicated in following diseases.

o       Madyaja Jvara

o       Madaatyayajanya Jvara

o       Madyanitya Rugn`a

o       Gresshma Ritu

o       Pitta Kaphaja Jvara

o       Oordhvaga Raktapitta

 

Indication of Tarpan`a:

In above conditions or VyaadhiTarpan`a is indicated. This Tarpan`a should be made up of Jvaraghna Phalarasa (fruit juices) with Laajaa, Saktu, Madhu, S`harkaraa.

 

 1. Tikta Rasa:

For Aamapaachana, Agnideepana Tikta Rasa should be used. Kvaatha etc. formulations should be prepared from Tikta Rasa drugs.

 

 

 

 1. Kashaayapaana:

Though Kashaayapaana is indicated after Langhana, (6 – 8 days) Doshaavasthaa should be assessed first.

Aamaavasthaa Paachana Kashaaya

Pakvaavasthaa S`hamana Kashaaya

 

Kashaaya Rasa formulations are contraindicated in Nava JvaraKashaaya Rasa formulations can cause Doshastambhana and may lead to Vishamajvara. Along withKashaaya Rasa, Guru, Ushn`a, Snigdha, Madhura formulations should also avoided.

 

General flow of Nava Jvara Chikitsaa is as follows:

 

 

Jeern`a Jvara Chikitsaa:

Considering status of Dhaatu; Snehana, Ghritapaana, Balya, Brimhan`a Aahaara is indicated in Jeern`a JvaraSnehana should be administered inform of Anuvaasana Basti, Nasya, Ghritapaana.

 

Indications of Ghritapaana:

o       Niraama Dosha

o       Jeern`a Jvara

o       Ksheen`a (Manda) Kapha

o       Vaata Pitta Vriddhi

 

Contraindications of Ghritapaana:

Though Ghritapaana is indicated in Jeern`a Jvara, Kaphaja Jvara and Alanghita Rugn`a are contraindicated.

 

Ghritapaana: Mode of action.

o       Nirdrava (RookshaPittas`hamana

o       Vaatas`hamana

o       Ksheen`a Kaphavardhana

 

Indications of Ksheerapaana:

o       Daaha + Trishn`aa

o       Baddha Dosha: Gavya Ksheera (Cow milk): Acts as Pravartaka i.e. Promoting elimination of Mala.

o       Chyuta Dosha

o       Chhaaga Ksheera (Goat milk): Acts as Samgraahaka

 

Indications of Anuvaasana:

o       Pakvas`hayagata Dosha

o       Ksheen`a Kapha Pitta

o       Rooksha Rugn`a

o       Baddha Purisha

o       Niraama Jvara

 

Indications of Nasya:

o       Jeern`a Jvara

o       S`hirogaurava

o       S`hirahs`hoola

o       Indriya Jaad`ya

 

Raktadusht`ee Nidaana and Chikitsaa:

Jvara, which does not respond to S`heeta Ushn`a, Snigdha Rooksha Chikitsaa, should be considered as S`haakhaanusaari Jvara. It indicates that Dosha are situated inRaktadhaatuRaktamokshan`a is indicated in this stage.

 

Sannipaata Jvara Chikitsaa

Though Sannipaata Jvara has Tridoshavriddhi, Considering individual Dosha levels (tara – tamatva) Chikitsaa to be planned.

Basic aim of Sannipaata Jvara Chikitsaa is to maintain balance of Dosha. In this case two possibilities exist:

 1. Samaana Vriddhi (Vaatavriddhatama, Pittavriddhatama, Kaphavriddhatama)

Kaphasthaana S`huddhi (Vamana etc.) is indicated first.

 1. Vishama Vriddhi(13 combinations of Sannipaata)

Alleviate (Kshapan`a) Vriddha Dosha.

Aggravate (Vardhana) Ksheen`a Dosha.

 

Vishamajvara Chikitsaa:

o       Yuktivyapaas`hraya:

Vaatapradhaana: Snehabasti, Snigdha, Ushn`a Anna Paana

Pittapradhaana: Virechana, Siddha Ghrita, Tikta, S`heeta Anna Paana.

Kaphapradhaana: Vamana, Paachana, Rooksha, Kashaaya Anna Paana

 

o       Daivavyapaas`hraya:

Man`idhaaran`a, Agadadhaaran`a Mangala, Somapoojana, Purushasookta Pat`han`a, Brahmaa Ashvinau -Indra -Himaachala -Gangaa -Marutgan`a poojana.

 

o       Satvaavajaya:

Maanasavikaara Chikitsaa

Karun`aa, Dayaa, and Maana shuddhikara bhaava are effective in all types of Jvara.

 

Aagantuja Jvara Chikitsaa:

 • Abhis`haapaja Jvara
 • Abhichaaraja Jvara Daivavyapaas`hraya Chikitsaa
 • Bhootaabhishangaja Jvara
 • Abhighaataja Jvara: Abhyanga, Ghritapaana, Raktamokshan`a, Madya, Maamsarasa
 • Kshataja Jvara, Vran`aja Jvara: Vran`a Chikitsaa.
 • Kaamaja, S`hokaja, Bhayaja Jvara: Aas`hvaasana, Harshan`a, Pittaghna Chikitsaa
 • Krodhaja Jvara: Sadvaakya, Kaama
 • Kaamaja Jvara: Krodha

 

Diet in Jvara:

After Yavaagoopaana, Yoosha or Maamsarasa should be given for 10 days. This diet can be specified as:

 • Kaphapraadhaanya, Balavaana Agni Yoosha
 • Vaatapraadhaanya, Durbala Agni Maamsarasa.
 • Mandaagni, Alasaatmya Rugn`a Use of Amla Rasa.

 

 

Pathya:

Rasa – Tikta

Gun`a – Laghu

S`hooka – Puraan`a Tan`d`ula, Godhuma, Raktas`h`aalee, Shas`hti`ka S`haalee

S`haaka – Tan`d`ulakeeya, Vaastuka, Baala Moolaka, Parpat`ka, Gud`oochee, Kaalas`haaka, Nimba, Maat`ha, Kaaravellaka, Chukra, Vaartaaka, Peelu, Punarnavaa, Paat`haa, Marisha, Jeevantee, Ambasht`hakee, Vandhyaa Karkot`ee

S`himbee – Mudga, Kulattha, Chan`aka, Makusht`a

Maamsa – Laavaa, Kapinjala, Harin`a, Prishat, Kaalapuchchha, S`harabha, S`has`ha, Kuranga, Mriga, Kukkut`a

Dugdha – Godugdha, Ghrita

Phala – Daad`ima, Aamalakee, Parushaka, Mridvikaa

Kritaanna – Mudga, Masoora, Chan`aka, Kulattha, Yava Krit Yoosha, Rakta S`haalee Peyaa, Laajaa Man`d`a, Madhura Takra Yukta Khad`a Yoosha, Jvara Naashaka Aushadha Kvaatha Siddha Bhakta, Peyaa, Nisneha S`haaka

        Other – Gud`a, Suraa, Khan`d`a S`harkaraa, S`hun`t`hee, Jeeraka, Saindhava, Pippalee

 

Apathya:

Rasa – Amla, Kashaaya

Gun`a/ Karma –Vidaahee, Guru, Abhishyandi, Rooksha

S`haaka – Patra S`haaka

Maamsa – Tod`ee Matsya

Phala – Kshudra Panasa, Kalingad`am

Other – Asaatmya Bhojana, Viruddhaanna, Kshaara, Nava Dhaanya, Paisht`ika Padaartha, Taambula, Pin`yaaka, Vegadhaaran`a, Danta Kaasht`ha, Shrama, Vaata Sevana

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here