Suptavajrasana

Halasana

Matsyasana

Pavanmuktasana

Matsyendrasana

Shalabhasana

Sarvangasana

Gomukhasana