Chakrasana

Halasana

Dhanurasana

Shalabhasana

Gomukhasana

Matsyendrasana

Sarpasana

Suptavajrasana

Matsyasana

Simhasana