Halasana

Matsyendrasana

Gomukhasana

Mayurasana

Simhasana

Shalabhasana

Vajrasana