Gomukhasana

Pavanmuktasana

Shavasana

Bhujangasana

Shalabhasana

Chakrasana

Simhasana

Dhanurasana

Suptavajrasana

Vajrasana

Mayurasana