Reference:

Ch.Chi.19, N.R. Atisaara

 

Introduction:

Agnibalahaanee hampered digestion capacity is the main cause in the manifestation of Atisaara hence Agni should be targeted for treatment. Atisaara should be treated after examining the Hetu, Upas`haya and Dosha Vis`hesha Avasthaa.

 

Saamaanya Chikitsaa:

Generally, Langhana and Paachana are advised for Atisaara. Considering specific Avasthaa, appropriate treatment should be suggested. Stambhana is contraindicated inSaama Avasthaa, while it can be indicated in Niraama stage.

 

In all the types of Atisaara, Vaayu gets aggravated in the Pakvaas`haya, therefore it is necessary to pacify this aggravated Vaata. When all three vitiate, dominantDosha should be pacified first of the order should be as follows: Vaata Pitta Kapha.

 

Aavasthik Chikitsaa:

 

  • Aagantu Atisaara (Maanasa Atisaara)

 

Vaatahara Kriyaa

 

 

  • Bhayaja Atisaara:

 

Vaatahara Kriyaa

Aas`hvaasana

 

 

  • S`hokaja Atisaara Chikitsaa:

 

Vaatahara Kriyaa

Harshan`a

 

  • Aamaatisaara:

o       Sangrahan`a is contraindicated, at the start of the treatment as Dosha get accumulated, if Sangrahan`a is given prematurely; Vibandha and other diseases likeDan`d`aalasakaAadhmaana, Grahan`ee, Ars`ha, S`hotha, Paan`d`u, Pleehaa, Kusht`ha, Gulma, Udara, Jvara could be manifested. Therefore, it is necessary to avoid Sangrahan`a when Utklisht`a Dosha are being flushed out naturally.

o       Dosha are going out with difficulty due to AamaAbhayaa should be given. It eliminates the Dosha smoothly after converting them, thus pacifying AtisaaraAs a result the body becomes light (Laghu) and the Agni gets increased.

 

  • Madhya Dosha AvasthaaPramathyaa for intensifying Agni should be administered.

 

  • Alpa Dosha Avasthaa: –

o       Langhana (fasting /restricted food in case of a Durbala Rugn`a) is to be observed till the Dosha get pacified.

o       Patient should be given Laghu Aahaara (food which is light to digest), when patient feels hungry, which increases his Bala, Ruchi and Agni. Saatmya (habitual or suitable) food should be given. Aahaara which is Deepana (intensifying Agni), Graahee (which will arrest the hyperactivity of bowels) like Yavaagoo, Vilepee, Khad`a Yoosha, Rasaudana should be given.

o       The food or drug should have attributes like Deepana, Paachana, Graahee, Balya, Rochana.

 

  • Vaataja Atisaara

o       Vaataghna Upasevana

o       Amla Sarpi

 

  • Pittaja Atisaara

o       Langhana

o       Paachana

 

  • Kaphaja Atisaara

o       Langhana

o       Deepana Deepana Gan`a

o       Paachana Aamaatisaaraghna Gan`a

o       Kaphaghna Aushadha

 

Pathya:

Rasa – Kashaaya

Gun`a Karma Deepana, Laghu, Mridu

Dhaanya – Jeern`a Shasht`eeka S`haalee

S`haaka – Kadalee Pushpa, Aardraka, S`hun`t`hee, S`haaluka, Chukra, Pippalee, Bhangaa, Jaateephala, Ahiphena, Jeeraka, Kut`aja, Dhaanyaka, Nimba, Bakula, Chaangeree, S`hataavaree, Balaa, Karchoora, Nootana Moolaka, Upodikaa, Vaastooka, Raajaadana, Baakuchee, Kaasamarda, Alaaboo, Braahmi, Lon`ikaa, Jeevantee

S`himbee – Mudga, Maasha, Tila

Maamsa – S`has`ha, Laava, Harin`a, Kapinjala, Maamsarasa, En`a, Kshudra Jhashaa, S`hringee,D`in`d`is`ha, Madhuraalikaa, Kukkut`a

Dugdha – Godugdha, Ajaa Dugdha, , Takra, Dadhi, Navaneeta, Ghrita,

Drava – Taila

Phala – Kapittha, Badara, Bilva, Tinduka, Daad`ima, Taala, Vat`a, Jamboo, Rambhaa, Kharbuja.

Kritaanna – Vilepee, Laajaa Mand`a, Masoora, Aad`hakee Yoosha, Mand`a, Peyaa, Sh`d`anga Paaneeya, Tila Kalka, Mudga Kalka, Mudga Rasa, Dadhi Mand`a + Madhu, Kiraatatikta and Saarivaa Siddha Jala, S`hataavaree, Balaa, Maasha and Mudga Siddha Peyaa, Ksheera, Saktu Tarpan`a, Yavaagoo, Cooked Jujube ( Badara) + Gud`a+Taila, S`hunt`hee+ Gud`a+Dadhi+ Taila+Ghrita+Dugdha, Dadhi+Madhu.

Other – Maricha, Ajamodaa, Suraa, Draakshaasava, Kaanjika, Madhu

 

Apathya:

Rasa – Lavan`a, Amla

Gun`a – Guru, Snigdha, Ushn`a, Rooksha

Dhaanya – Nava Dhaanya, Godhuma

S`haaka – Vaastuka, Kaakamaachee, Nishpaava, S`higru, Alaaboo, Maayaphala, Rasona, Patra S`haaka

S`himbee – Maasha, Yava

Maamsa – Maamsa Sevana

Drava – Paryus`heeta Jala, Mastu

Phala – Aamra, Kushmaan`d`a, Badara, Pugaphala, Ikshu, Draakshaa, Amlavetasa, Aamalakee, Karkat`ee, Naarikela

Other – Madya, Gud`a, Punarnavaa, Kshaara, Snaana, Avagaaha, Abhyanga, Vyaayaama, Chintaa, Sveda, Anjana, Nasya, Dhoomapaana, Vegaavarodha, Krodha

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here